Japan Chapter

Japan-32   Japan Chapter Members List

INTERNATIONAL FENG SHUI ASSOCIATION

JAPAN CHAPTER

 

Kiitsu Yamamichi

President
Kiitsu Yamamichi

Vice President
Hitoshi Kawamoto

Director
Masako Amati

Auditor
Yoshiki Shintaku

Members Listing

Full

Kiitsu Yamamichi
Hitoshi Kawamoto
Masako Amati
Yoshinori Shintaku
Sachiko Oka
Noriko Hamamoto
Mayuko Fujii
Miyuki Asano
Yasuko Kotani
Miyuki Maeda
Tsutashi Hatakenaka
Hiroyasu Ikegami
Yoshie Yamashita
Hideyuki Takagi
Hitoshi Shimizu
Wataru Fuji
Tomiko Maeda
Tanaka Yoichiro
Aiko Morita
Takeo Tanigawa
Takamichi Sato
Yuko Nagai
Keiko Tanaka
Masahiko Fukusima
Ryou Takeuchi
Aki Yoshida
Chizu Mutou

Affiliate

Betty Igarashi

Members Login

Membership Subscription

IFSA Membership Subscription

Upcoming Events

No events

IFSC 2019 Singapore

IFSC 2019 banner FA

Registration is now open!

Visit www.fengshui-convention.com

NEWS