Japan Chapter

Japan-32   Japan Chapter Members List

INTERNATIONAL FENG SHUI ASSOCIATION

JAPAN CHAPTER


 
Kiitsu Yamamichi

President
Kiitsu Yamamichi

Vice President
Hitoshi Kawamoto

Director
Masako Amati

Auditor
Yoshiki Shintaku

Members Listing

Full

Kiitsu Yamamichi
Hitoshi Kawamoto
Masako Amati
Yoshiki Shintaku
Sachiko Oka
Noriko Hamamoto
Mayuko Fujii
Miyuki Asano
Yasuko Kotani
Miyuki Maeda
Tsutashi Hatakenaka
Hiroyasu Ikegami
Yoshie Kobayashi
Hideyuki Takagi
Hitoshi Shimizu
Wataru Fuji
Tomiko Maeda
Yoichiro Tanaka
Aiko Morita

 

 

Members Login

Membership Subscription

IFSA Membership Subscription

Upcoming Events

No events

IFSC 2018 Okayama Japan

Registration is now open!

Visit www.fengshui-convention.com

NEWS